Tracon Electric Bezp …

Tracon Electric Bezp …

2,68

Opis

Prze­kaź­nik kon­troli poziomu cie­czy PZ-829Indeks do zamó­wień: PZ-829Dwu­sta­nowy (min/max). Z fabryczną stałą nastawą czu­ło­ści. Prze­kaź­niki PZ-829 służą do wykry­wa­nia obec­no­ści cie­czy prze­wo­dzą­cych prąd elek­tryczny na pozio­mach zamon­to­wa­nia sond zala­nia. Pozwa­lają na utrzy­my­wa­nie sta­nów mini­mum i mak­si­mum kon­tro­lo­wa­nej cie­czy w zakre­sie wyzna­czo­nym przez użyt­kow­nika.Dzia­ła­niePo spadku poziomu cie­czy do stanu MIN (tj. roz­warte elek­trody MIN i COM) styk MIN zosta­nie prze­łą­czony w pozy­cję 11–12; styk MAX pozo­staje w pozy­cji 8–9. Po osią­gnię­ciu stanu MAX (zwarte elek­trody MAX i COM) styk prze­kaź­nika MIN zostaje prze­łą­czony w pozy­cję 11–10, a styk MAX w pozy­cję 8–7. Spo­sób podłą­cze­nia sondSondy elek­tro­dowe (3 szt.) podłą­czane prze­wo­dem o śred­nicy żyły do 1 mm² i mak­sy­mal­nej dłu­go­ści 100 m.Uwaga!Zaci­ski 4–5–6 są sepa­ro­wane od sieci.Dane techniczneNapięcie zasilania230 V ACElement wykonawczy2 × przekaźnikMaksymalny prąd obciążenia2 × 16 AKonfiguracja styków2 × NO/NCSeparacja stykuTAKNapięcie wyjść pomiarowych6 VTyp sondy zalania3 x PZ2Opóźnienie przełączenia styku dla punktu MIN1÷2 sOpóźnienie przełączenia styku dla punktu MAXmaks. 5 sZaciski sondseparowane od sieci transformatoremPrzyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²Moment dokręcający0,5 NmPobór mocy1,1 WTemperatura pracy-25 ÷ 50 °CWymiary3 moduły (52,5 mm)Montażna szynie 35 mmStopień ochronyIP20 …

F&F

woda w basenie bez chloru, wkład zmiękczający wodę, storczyk jaka ziemia, karibik, pojemniki próżniowe z pompką, bigsklep, filtr do wody prysznic, wkłady filtrujące brita maxtra, szklarnie przemysłowe, woda z dzbanka filtrującego, twardość wapniowa, jak zbic alkohol

yyyyy